Please enable JS

Közzétételi lista és egyéb dokumentumok

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (1) bekezdés szerinti közzétételi lista:

a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és annak ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

e) Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g) Nyíregyházi Szakképzési Centrum SZMSZ

g) SZMSZ függelék

g) Pedagógiai program (Nyíregyházi Szakképzési Centrum + intézményi függelék)

g) Házirend

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (3) bekezdés szerinti közzétételi lista:

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) Az érettségi vizsgák átlageredménye – évenként feltüntetve

f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

h) A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (4) bekezdés szerinti közzétételi lista:

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) A szabadidős foglalkozások köre

c) Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

d) A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám